چشیدن طعم موفقیت با یاشیل دیتا

34

تقدیر و گواهی


200

پروژه های انجام شده


1360

تعداد مشتریان


35

تعداد نمایندگان


  • سایت شرکت کلبه سبز خلیج فارس100%
  • پروژه انتقال اینترنت شرکت هرمز آباد60%
  • طراحی ناحیه کاربری یاشیل دیتا100%